Pesten snel aanpakken

Van 19 tot en met 23 september loopt de Week Tegen Pesten, speciaal voor het onderwijs. Maar ook buiten het onderwijs komt pesten veelvuldig voor. Meer dan een half miljoen mensen zeggen weleens gepest te worden op het werk. De vraag is: wat doe je eraan?

 

In de Week Tegen Pesten krijgen leerkrachten handvaten bij het omgaan met pesten. Ook HumanCapitalCare biedt ondersteuning aan bedrijven en organisaties om gedrag in kaart te brengen en aan te pakken. Op basis van preventief medische onderzoeken kunnen we aangeven hoe vaak pesten in uw organisatie plaatsvindt. En we verzorgen voorlichting en trainingen op het gebied van gedrag en daarmee ook pesten. Daarnaast zijn we voor veel bedrijven vertrouwenspersoon. Dat is nodig, want volgens Arboportaal.nl zeggen meer dan een half miljoen mensen weleens gepest te worden op het werk, waarvan honderdduizend zelfs op structurele basis. Het gaat dan om minimaal een keer per week, gedurende zeker een halfjaar. Behoorlijk ingrijpend dus. Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden:

 • Grapjes maken ten koste van een ander of vervelende opmerkingen maken.
 • Beledigen, schelden of openlijk terechtwijzen.
 • Negeren of sociaal isoleren.
 • Roddelen.
 • Dreigen: iemand dreigen met het doorbrieven van zijn fouten aan de manager.
 • Lichamelijk geweld of beschadigen van eigendommen.
 • Seksuele intimidatie.

 

Psychische en lichamelijke klachten
Pesten tast de waardigheid van het slachtoffer aan. De gepeste werknemer komt in een sociaal isolement terecht en verliest zijn zelfvertrouwen. Mensen die gepest worden kunnen zelfs lichamelijke klachten krijgen. Het kan leiden tot irritatie, hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, hartkloppingen en slaapstoornissen. Wordt iemand over een langere periode gepest, dan kan dat zelfs leiden tot het posttraumatische stresssyndroom.

 

Ziekteverzuim
Werknemers die gepest worden gaan met minder plezier naar hun werk en presteren hierdoor minder. Ook is er een grotere kans op ongelukken op de werkvloer. Mensen die gepest worden melden zich vaker ziek en verzuimen drie keer meer dan hun collega’s, stelt Arboportaal.nl. In totaal leidt pestgedrag naar schatting tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. In sommige gevallen leidt het tot arbeidsongeschiktheid.
Niet alleen het slachtoffer maar ook werknemers die getuige zijn van pestgedrag kunnen er last van hebben. Het blijkt dat ook zij psychosomatische klachten ontwikkelen en zich vaker ziek melden. Vermoedelijk doordat de werksfeer letterlijk verpest is. Het personeelsverloop in een bedrijf waar gepest wordt ligt dan ook een stuk hoger.

 

Wetgeving over pesten
Pesten valt volgens de Arbowet onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.

 

Maatregelen tegen pesten
Werkgevers kunnen de volgende maatregelen treffen om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan:

 • Laat werknemers duidelijk weten dat pestgedrag niet geaccepteerd wordt. Stel een beleid op (in samenwerking met de ondernemingsraad) waarin ook duidelijk sancties (schorsing, officiële waarschuwing) staan op overtreding. Het is bewezen dat een zero-tolerance-beleid preventief werkt.
 • Geef werknemers het gevoel dat ze met hun leidinggevende kunnen praten als ze ergens mee zitten.
 • Stel ook een vertrouwenspersoon aan. Informeer de werknemers over deze vertrouwenspersoon.
 • Stel een klachtencommissie in. Daar kunnen werknemers terecht met hun klachten over pestgedrag. Via een klachtencommissie kan pestgedrag in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
 • Noteer de pestklachten in het bedrijf in een rapport. Dit rapport kan gebruikt worden bij het vormgeven van het bedrijfsbeleid.
 • Geef als werkgever zelf het goede voorbeeld.

 

Pak het op tijd aan
Het is raadzaam om pestgedrag in de kiem te smoren. Hoe langer het plaatsvindt, hoe moeilijker het is om nog in te grijpen. Wilt u meer weten hierover, neem dan contact op met HumanCapitalCare.

terug naar overzicht