Pesten is een kostbare zaak

Volgens onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt meer dan een half miljoen mensen weleens gepest te worden op het werk, van wie 80.000 structureel. Daar hangt een fors prijskaartje aan. Hoe zit het met pesten in uw bedrijf?

Pesten en respectloos gedrag op het werk komen regelmatig voor. Uit het onderzoek dat TNO voor het ministerie van SZW uitvoerde, is gebleken dat ruim een kwart van de mensen weleens is gepest door collega’s of leidinggevenden. Voorbeelden hiervan zijn het achterhouden van informatie, roddelen, buitensluiten, niet reageren op e-mails, geen bedankjes uiten, seksuele intimidatie, vernederende opmerkingen etc. TNO heeft ook een factsheet uitgegeven waar alle cijfers rondom ongewenst gedrag op een rij zijn gezet.

 

Gevolgen van pesten of respectloos gedrag
De gevolgen van pesten zijn niet gering. Zo zorgt pesten onder meer voor:

 • Verminderde betrokkenheid
 • Lagere productiviteit
 • Verzuim
 • Verminderde motivatie
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA; bijv. depressie, burn-out)
 • Psychosomatische klachten (hoofd- en buikpijn, hoge bloeddruk, hartkloppingen).

 

Kostbare zaak
Structureel gepeste werknemers presteren minder, melden zich vaker ziek en verzuimen drie keer zoveel als hun collega’s, stelt Arboportaal.nl. In totaal leidt pestgedrag naar schatting tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen per jaar en 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. In sommige gevallen leidt het tot arbeidsongeschiktheid. Om nog maar te zwijgen van de problemen waar een slachtoffer veelal de rest van zijn leven mee kampt, een verpeste werksfeer voor andere medewerkers, meer personeelsverloop en een negatief imago.

 

Wat te doen tegen pesten

 • Als werkgever
  Pestgedrag en seksuele intimidatie vallen onder de psychische arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet schrijft voor dat u als werkgever een PSA-beleid moet voeren om klachten bij medewerkers te voorkomen. Via de riscio-inventarisatie en –evaluatie moet beoordeeld worden in welke mate pesten voorkomt in uw organisatie. Hieruit volgt het Plan van aanpak met concrete maatregelen. Via voorlichting dient u uw medewerkers op de hoogte te stellen van het beleid, de maatregelen en een klachtenregeling of -commissie. Aan de hand van de zelfinspectie van het ministerie van SZW kunt u zelf beoordelen of uw beleid voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Als OR
  Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand kan de ondernemingsraad (OR) hierbij helpen. In de Roadmap Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden van het ministerie van SZW staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen om pesten op de werkvloer aan te pakken.
 • Als collega’s
  Elke dag heb je de kans om pesten op de werkvloer te helpen stoppen. Door op te komen voor een collega die gepest wordt help je niet alleen de gepeste persoon, maar geef je tevens een signaal af naar de pester dat het gedrag respectloos is en absoluut niet kan. Door er over te praten met anderen – collega’s, leidinggevenden, de vertrouwenspersoon) kan het taboe doorbroken worden en er iets gedaan worden aan respectloos gedrag. Slechts 16% van de collega’s neemt het op voor het slachtoffer.

 

Landelijke week tegen het pesten
Van 18 tot en met 22 september is de week tegen het pesten. Een mooi moment wellicht om dit initiatief dat oorspronkelijk voor het onderwijs is bedoeld, breder te trekken en te implementeren in uw organisatie. Goed werkgeverschap is immers het creëren van een veilige werkomgeving voor de medewerkers. HumanCapitalCare helpt u daar graag bij. Belangrijk daarbij is onder andere:

 • Een duidelijk beleid op te stellen (met de OR) en dit ook uit te dragen d.m.v. sancties.
 • Een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtencommissie in het leven te roepen en dit allebei te communiceren in uw organisatie.
 • Het goede voorbeeld te geven en duidelijk stelling te nemen tegen pesten.
 • Zoveel mogelijk preventiemaatregelen te treffen om pesten op het werk en ander ongewenst gedrag te voorkomen.
 • Het taboe op pesten te doorbreken. Het is een serieus probleem.
 • Ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld ook op een wat lichtere manier binnen een team via een spel: de Koerskaart.
 • Pestklachten te noteren in een rapport dat gebruikt kan worden bij het bedrijfsbeleid.

 

Informatie of hulp
Wilt u meer informatie of praktische hulp zoals een workshop, training, advies over het te volgen beleid of een heldere presentatie, neem dan gerust contact op met HumanCapitalCare. We begeleiden vaak organisaties bij het opzetten van pestprotocollen en beschikken over ervaren vertrouwenspersonen.

 

terug naar overzicht