Werkdruk aangepakt bij scholenstichting Zicht

Werkdruk aangepakt bij scholenstichting Zicht

In het onderwijs is hoge werkdruk een gezamenlijke vijand. “De crux is om de signalen zo vroeg mogelijk te ontdekken. Samen met HumanCapitalCare ontwikkelden we beleid waarin goed toegeruste preventiemedewerkers een sleutelrol vervullen”, vertelt Bart van Summeren, hoofd P&O bij scholenstichting Zicht in Brabant.

Is de werkdruk echt hoog? Of wordt het als hoog ervaren? Dat zijn vragen die Bart van Summeren bezighouden. “Iedereen gaat op zijn eigen manier met zaken om – dus ook met werkdruk en stress. Dat soort onderwerpen komt naar voren in de gesprekscyclus – een essentieel instrument om te weten wat er leeft en om tijdig bij te sturen. Maar áls er sprake is van werkdruk, moet dit ook direct opgepakt en in de kiem gesmoord worden.”

Sleutelrol
“We zochten naar een manier om in een vroeg stadium vat te krijgen op zaken die spelen”, vervolgt hij. “Samen met HumanCapitalCare hebben we gekeken naar een structurele wijze om het arbobeleid en de veiligheid op onze scholen preventief aan te pakken. We besloten om op al onze 13 scholen voor primair onderwijs een preventiemedewerker op te leiden die een sleutelrol vervult. En omdat onze RI&E bijna afliep, zijn de preventiemedewerkers tevens opgeleid om zelfstandig een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren.”

4 jaar begeleiding
Jitske Postma, senior arboadviseur bij HumanCapitalCare: “Preventiemedewerkers zijn de spil en daar bereiden we ze heel goed op voor. Van een goede start-up met uitleg over de functie, een training in Arbomeester en begeleiding bij het uitvoeren van de RI&E tot werken met het plan van aanpak en de arbocatalogus. Maar ook workshops over het herkennen van stresssignalen, mensen aanspreken op gedrag en feedback geven. We investeren veel en begeleiden de preventiemedewerkers vier jaar lang. Daarmee krijgt hun rol in het team echt handen en voeten en zijn ze goed toegerust voor hun taak: ze fungeren als vraagbaak voor hun collega’s en zijn in staat signalen van bijvoorbeeld overbelasting, stress, agressie en pesten snel op te kunnen pakken. We geven de preventiemedewerkers handvatten, ze hoeven niet alle problemen zelf op te lossen, maar moeten ze wel signaleren en daar neerleggen waar ze horen. Op die manier ga je echt preventief aan de slag.”

Olievlek
“De manier van werken van HumanCapitalCare past bij ons”, stelt Bart van Summeren. “We zijn een lerende organisatie waarbij de scholen zelf het eigenaarschap hebben – wij faciliteren. Het opleiden van de preventiemedewerkers moet als een olievlek gaan werken en de kennis verspreiden in de organisatie. Inmiddels hebben de preventiemedewerkers een quick scan gedaan waaruit de werkdruk en stress bleek. Verder werd duidelijk dat medewerkers het lastig vinden om om te gaan met de tijd die het werk vraagt van de privétijd en met timemanagement. Daarom worden nu zaken opgestart als workshops om de balans te vinden tussen werk en de privésituatie, trainingen hoe mensen de regie in eigen handen kunnen nemen, timemanagement en coaching. Bovendien bleek dat mensen elkaar niet aanspreken op gedrag, dat is de reden dat ook communicatie nu hoog op de agenda’s staat.”

Kwalitatieve vertaalslag
Binnen een jaar was de RI&E uitgevoerd en getoetst waarmee het wettelijk kader was afgerond. Bart van Summeren: “Maar door de opvolging die HumanCapitalCare aan de preventiemedewerkers geeft, zie je dat er nu een gestructureerde en kwalitatieve vertaalslag van onze visie komt naar de medewerkers. En dat was precies de bedoeling.”